انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی LOGO

میز گرد تخصصی:

نشر الکترونیک، فرصت ها و تهدیدها

چهارشنبه ۳ دی ماه ساعت ۱۵ تا ۱۷

برای شرکت در جلسه، در زمان تعیین شده با وارد کردن نام و نام خانوادگی خود دکمه ورود را بزنید