انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی LOGO

دومین جشنواره ملی نشر دانشگاهی:

کتاب الکترونیک و نشر دانشگاهی

هفته اول اسفند ماه ۹۹ شنبه و یکشنبه ساعت ۱۸ تا ۱۹ - دوشنبه ساعت ۱۷ تا ۲۰ - سه شنبه ساعت ۱۸ تا ۲۰

برای شرکت در جلسه، در زمان تعیین شده با وارد کردن نام و نام خانوادگی خود دکمه ورود را بزنید